කැළණිය සරසවිය

දේශන මොටද මතකයෙ රඳවන්න බැරි
සටහන් මොටද කියවා නිමවන්න බැරි
බුද්ධිය මොටද සිතනා දේ කරනු බැරි
ඩිග්රිය මොටද රැකියාවක් ගන්න බැරි

පානුයි පරිප්පුයි මතුවට බුදු වේවා
ලුණුයි පානුයි සැරියුත් මුගලන් වේවා
මලකඩ වතුර නේරංජා ගඟ වේවා
බෝංචි මුදලාලි අජරාමර වේවා

අනේ සුසානෝ ඉස්සර වාසිටියේ
මේසෙට කෑම ඇරලලු දීලා හිටියේ
අළුතින් හිලක් ඉනවට පටියේ
ඉඩ තද කර ගනින් හොඳ හැටි කිටි කිටියේ

භීෂණය ලගම ඇත
දේශනය ඉවර නැත
භාෂණය කවර සෙත
සාසනය සාසනය
ලෙක්චර්ස් යනවා හොස්ටල් යනවා
බෙල් එක වැදුනම නිදි මත යනවා
පහලට එනවා
බතා තලනවා
බතාගේ පරිප්පුව කව්පිය වෙනවා
කව්පි ජලාශේ අපි පීනනවා
වේළුණු පානා දියේ ගිලෙනවා
බතා උඹත් මතු නිවන් දකිනවා

පෙර කලේ කරපු අකුසල් වල අපල
මෙම කලේ විඳිමු කැම්පස් එකට වෙලා
මට බාලේ පටන් පුරුදුයි බොරු කරලා
එමු රාලේ ගොසින් පේපර් එක ලියලා

No comments: